Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lieke van der Palen

Artikel 1 – Missie Lieke van der Palen

Lieke van der Palen ontwikkelt gepersonaliseerde, duurzame en ervarende concepten voor iedere vorm van educatie. Op basis van de expertise van de opdrachtgever en de game- en ludodidactiek ontwikkelt Lieke van der Palen een uniek leerconcept dat de doelgroep activeert, laat onderzoeken en ervaren. Een educatief concept dat het verhaal van de opdrachtgever ondersteunt en aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep. 

Artikel 2 – Definities

1. Lieke van der Palen: de eenmanszaak van Lieke van der Palen, hierna te noemen ‘Lieke van der Palen’, gevestigd te (7311 DS) Apeldoorn, aan de Jagersweg 22, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te [nog invullen] onder nummer 66726646.

2. Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Lieke van der Palen een overeenkomst sluit. 

3. Overeenkomst: alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en Lieke van der Palen over de ten behoeve van opdrachtgever door Lieke van der Palen verrichte werkzaamheden. 

4. Aanbieding: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

5. Concept: de vorm/het idee waarop de educatieve boodschap wordt vormgegeven, in de breedste zin van het woord. 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Lieke van der Palen en de opdrachtgever.

2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen, Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot eventuele vervolgovereenkomsten. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Lieke van der Palen (www.Liekevanderpalen.nl/voorwaarden/). Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

4. Indien een of meerdere bepalingen nietig zijn of vernietigd mochten worden, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die qua inhoud en rechtsgevolg gelijk dan wel gelijkwaardig is aan de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling. In dat geval blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. 

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de aanbieding. De overeenkomst komt ook tot stand indien inmiddels door Lieke van der Palen uitvoering is gegeven aan de overeenkomst en de opdrachtgever hiermee heeft ingestemd, althans zich daartegen niet heeft verzet. 

2. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de aanbieding voordoen, zal Lieke van der Palen de opdrachtgever in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Overschrijding van de aanbieding tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld. 

3. Lieke van der Palen kan niet aan de aanbieding worden gehouden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen aannemen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

1. Lieke van der Palen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De uitvoering van de overeenkomst levert te allen tijde voor Lieke van der Palen een inspanningsverplichting op, en nadrukkelijk geen resultaatsverplichting.

2. De opdrachtgever is gehouden aan Lieke van der Palen alle inlichtingen te geven die bij de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn of kunnen zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Lieke van der Palen ter beschikking gestelde informatie. 

3. Lieke van der Palen is gerechtigd om de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan het bepaalde in het vorige lid heeft voldaan. De hieruit voortvloeiende schade en extra kosten zijn geheel voor rekening en risico van opdrachtgever. 

Artikel 6 – Verplichtingen en medewerking opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Tevens dient opdrachtgever tijdens de bespreking van het ontwerp duidelijk aan te geven wat de wensen zijn. Zijn er geen duidelijke aanwijzingen, dan zal Lieke van der Palen zelf een ontwerp maken. Indien opdrachtgever achteraf met wensen komt die niet kenbaar zijn gemaakt tijdens de bespreking en Lieke van der Palen hierdoor meerwerk heeft, dan kunnen de kosten hiervoor extra in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. 

2. Wanneer de opdrachtgever besluit een door Lieke van der Palen ontwikkeld concept te laten uitvoeren door een derde partij, zal Lieke van der Palen hiervan op de hoogte worden gebracht en bij het proces betrokken worden, tenzij in overleg onderling anders wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 7 – Prijzen en aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Lieke van der Palen vervallen na 30 dagen na verzending.

2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte en beschikbaar gestelde informatie.

3. De prijzen genoemd in de aanbieding zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur van derden, inhuur van accommodatie, middelen, reiskosten, e.d.

5. Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen te allen tijde worden herroepen indien er sprake is vanonvoorziene omstandigheden. De opgegeven termijnen gelden als richtlijnen en zijn geen fatale termijnen.

6. Prijsopgaven en termijnen kunnen door Lieke van der Palen worden herroepen wanneer de overeengekomen werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever worden gewijzigd en/of uitgebreid ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst. 

Artikel 8 – Betaling

1. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen worden facturen veertien dagen na factuurdatum voldaan. De betaling wordt uitgevoerd in euro’s, door middel van overmaking naar het op de factuur aangegeven IBAN-nummer t.n.v. Lieke van der Palen. 

2. Indien opdrachtgever het bedrag van de factuur betwist, dan dient deze de bezwaren binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan Lieke van der Palen, op straffe van verval van het recht daartoe. Een ingediende klacht schort de betaalverplichting niet op.

3. Bij niet tijdige betaling is Lieke van der Palen gerechtigd om opdrachtgever in gebreke te stellen. Wanneer opdrachtgever niet binnen de alsdan door Lieke van der Palen aangegeven termijn overgaat tot betaling, dan worden administratiekosten in rekening gebracht van tenminste 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro. excl. BTW. 

4. Bij een betalingsachterstand is Lieke van der Palen gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Lieke van der Palen is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel ontstaan door of in verband met de door Lieke van der Palen geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lieke van der Palen.

2. De aansprakelijkheid van Lieke van der Palen is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 

Artikel 10 – Gebruik en licentie

1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Lieke van der Palen, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Lieke van der Palen kenbaar zijn gemaakt. 

2. De opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lieke van der Palen niet gerechtigd het concept ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. Indien de opdrachtgever toch hiertoe overgaat, dan is hij tenminste driemaal het overeengekomen bedrag voor de overeenkomst verschuldigd, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Lieke van der Palen om haar volledige schade te vorderen. 

3. Lieke van der Palen behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Lieke van der Palen heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever, te allen tijde het recht om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit, reclame of promotie.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de door Lieke van der Palen geleverde diensten uitsluitend bij Lieke van der Palen. Voor zover een dergelijk recht verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Lieke van der Palen daartoe bevoegd. 

2. Lieke van der Palen is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk van Lieke van der Palen openbaar te maken of de verveelvoudigen. 

3. Alle schetsen, illustraties, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, of andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven altijd eigendom van Lieke van der Palen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 

4. Lieke van der Palen is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten, octrooien of licenties van derden door gebruik van gegevens welke de opdrachtgever aan Lieke van der Palen ter uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Ontstaat bij Lieke van der Palen schade doordat de derde Lieke van der Palen hiervoor aansprakelijk stelt, dan wordt de schade door de opdrachtgever aan Lieke van der Palen vergoed.

Artikel 12 – Klachten

1. Als de opdrachtgever een klacht heeft over de door Lieke van der Palen verrichte werkzaamheden, dan dient hij deze klacht binnen zeven (7) dagen na de datum waarop de situatie zich heeft voorgedaan schriftelijk kenbaar te maken.

2. Lieke van der Palen stuurt de opdrachtgever binnen twee (2) dagen een bevestiging van de ontvangst van klacht.  Lieke van der Palen doet haar best de klacht zo snel mogelijk af te handelen, maar zal uiterlijk binnen twee (2) weken met een oplossingsvoorstel komen. Als het langer duurt om de klacht af te handelen, laat Lieke van der Palen dit zo snel mogelijk, maar binnen deze termijn weten. Lieke van der Palen vermeldt daarbij de reden dat het langer duurt en geeft een inschatting van de extra tijd die nodig is om de klacht zorgvuldig af te handelen. 

3. Indien het oplossingsvoorstel van Lieke van de Palen voor opdrachtgever niet of onvoldoende tegemoetkomt aan de klacht, dan zullen partijen trachten overeenstemming te bereiken met behulp van mediation, conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, te Rotterdam, zoals dit luidt op de aanvangsdatum van de mediation. 

4. Indien het onmogelijk is gebleken om overeenstemming te bereiken, dient opdrachtgever zich te wenden tot de bevoegde rechter.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgever en Lieke van der Palen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Lieke van der Palen gevestigd is.

Logo - Lieke van der Palen educatie - conceptontwikkeling

 

Voorlandseweg 45

7312 EA Apeldoorn

06 39 76 19 74

mail@liekevanderpalen.nl

Mijn CV op LinkedIn

 

KvK 66726646

BTW NL.1008.61.891.B.01

Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Copyright © 2022

Fotografie iStock, D&R Fotografie

Logo - Lieke van der Palen is CRKBO geregistreerd docent

Meer weten?

 

Met deze site heb je een beeld gekregen van mijn werk en van mij als persoon. Ben je daardoor nieuwsgierig geworden naar de échte persoon achter deze site? Of wil je kennis maken, omdat je mijn hulp kan gebruiken bij jouw project? Ik hoor het graag!

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

  • Logo - Lieke van der Palen educatie - conceptontwikkeling

Logo - Lieke van der Palen educatie - conceptontwikkeling

Logo - Lieke van der Palen educatie - conceptontwikkeling