Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lieke van der Palen

Artikel 1 – Identiteit

Lieke van der Palen biedt een breed scala van educatieve diensten en is gespecialiseerd in het ontwikkelen, vormgeven en verzorgen van onderwijs, opleiding en training. Hiertoe behoort ook de eventuele levering van de bij haar opdrachtgevers passende lesmaterialen.

Adres Jagersweg 22
7311 DS Apeldoorn
Tel  06 39 76 19 74
Mail mail@liekevanderpalen.nl
Site www.liekevanderpalen.nl
KvK   6672 6646
BTW  NL001382554B53

Artikel 2 – Definities

1 – Opdrachtnemer in deze is Lieke van der Palen, die deze Algemene Voorwaarden, vanaf nu aangeduid als AV, gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. In deze AV verwijzen ‘ik’ en ‘mijn’ naar Lieke van der Palen

2 – Opdrachtgever in deze AV is de wederpartij die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Lieke van der Palen.

3 – Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd in een offerte en voor akkoord retour gezonden aan Lieke van der Palen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1 – De bepalingen van deze AV zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van dienst of produkten door of namens Lieke van der Palen.

2 – Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

Artikel 4 – Overeenkomst

1 – De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het accorderen van de AV door de opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2 – Indien de opdrachtgever het aanbod digitaal heeft aanvaard, bevestig ik per mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

3 – Lieke van der Palen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een overeenkomst betekent voor mij een inspanningsverplichting, maar geen resultaatsverplichting.

4 – De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producten slechts voor het afgesproken doel en medium te gebruiken. Indien de opdrachtgever de producten voor een ander doel gebruikt, ben ik gerechtigd een navordering te factureren volgens mijn actuele tarief.

• Wanneer de opdrachtgever besluit een door mij ontwikkeld concept te laten uitvoeren door een derde partij, zal ik hiervan op de hoogte worden gebracht en bij het proces betrokken worden, tenzij in overleg onderling anders wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.

• Lieke van der Palen behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht of er voorbij wordt gegaan aan intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 5 – Prijzen en offertes

1 – Al mijn offertes en prijsopgaven vervallen na 30 dagen na verzending.

2 – Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte en beschikbaar gestelde informatie.

3 – De prijzen genoemd in de offerte zijn exclusief BTW.

4 – In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur van derden, inhuur van accommodatie, middelen, reiskosten, e.d.

5 – Offertes en opgegeven termijnen kunnen te allen tijde worden herroepen indien bij mij onvoorziene omstandigheden voordoen. In deze situatie zal in goed overleg met de opdrachtgever naar een passende oplossing worden gezocht.

6 – Prijsopgaven en termijnen kunnen ook worden herroepen door mij wanneer mijn overeengekomen werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever worden gewijzigd en/of uitgebreid ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst. In deze situatie wordt in goed overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht.

Artikel 6 – Betaling

1 – Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen worden facturen veertien dagen na factuurdatum voldaan. De betaling wordt uitgevoerd in euro’s, door middel van overmaking op het door mij op de factuur aangegeven IBAN-nummer t.n.v. Lieke van der Palen. 

2 – Bezwaren over de werkzaamheden of onjuistheden op de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. De opdrachtgever maakt zijn bezwaar binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk aan mij kenbaar.

3 – Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuur ik een betalingsherinnering. Bij een volgende herinnering worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd de opdracht op te schorten, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

1 – Op alle door ‘Lieke van der Palen’ verstrekte concepten, teksten, enz. behoudt ‘Lieke van der Palen’ zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan met ‘Lieke van der Palen’ haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

• Lieke van der Palen is gerechtigd een navordering te factureren volgens het actuele tarief van Lieke van der Palen indien de opdrachtgever het door Lieke van der Palen geleverde product voor een ander productietype, medium, nieuw project of derden gaat gebruiken.

• Lieke van der Palen is te allen tijde gerechtigd (delen van) het geleverde product te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1 – Lieke van der Palen is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel ontstaan door of in verband met de door mij geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lieke van der Palen.

2 – De aansprakelijkheid van Lieke van der Palen is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

1 – Als de opdrachtgever klachten heeft over mijn verrichte werkzaamheden, dan dient hij of zij dit binnen 14 dagen na de datum waarop de situatie zich heeft voorgedaan waarover de opdrachtgever een klacht heeft aan mij schriftelijk kenbaar te maken.

2 – Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever, zal ik zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gezamenlijk gekozen richting om tot een goede oplossing te komen.

Artikel 10 – Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgever en Lieke van der Palen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Lieke van der Palen gevestigd is.

Logo - Lieke van der Palen educatie - conceptontwikkeling

 

Jagersweg 22

7311 DS Apeldoorn

06 39 76 19 74

mail@liekevanderpalen.nl

 

KvK 66726646

BTW NL.1008.61.891.B.01

Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Copyright © 2020

Fotografie iStock, D&R Fotografie

Logo - Lieke van der Palen is CRKBO geregistreerd docent

Meer weten?

 

Met deze site heb je een beeld gekregen van mijn werk en van mij als persoon. Ben je daardoor nieuwsgierig geworden naar de échte persoon achter deze site? Of wil je kennis maken, omdat je mijn hulp kan gebruiken bij jouw project? Ik hoor het graag!

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

  • Logo - Lieke van der Palen educatie - conceptontwikkeling

Logo - Lieke van der Palen educatie - conceptontwikkeling

Logo - Lieke van der Palen educatie - conceptontwikkeling